Pre investorov

Obchodná spoločnosť NELL KAPITAL s. r. o. zastrešuje stavebnú činnosť projektu „KASKÁDY OVČIARSKO“. Presné identifikačné údaje spoločnosti NELL KAPITAL nájdete na stránke Kontakt.

Spoločnosť NELL KAPITAL je súčasne emitentom dlhopisových cenných papierov, ktoré sú každej fyzickej, či právnickej osobe k dispozícií na kúpu. Presné pravidlá, ktorými sa riadia vydané dlhopisové cenné papiere, nájdete spísané v sekcií „Emisné podmienky“.

Cenný papier je určitým druhom zápisu, ktorý ukladá povinnosti tomu, kto cenný papier vydá (vystaviteľ, alebo emitent) a priznáva práva tomu, kto si ho (od vystaviteľa) kúpi (majiteľ). Cenný papier má teda v každom okamihu nejakú hodnotu, ktorá je vyjadriteľná peniazmi. Táto hodnota sa môže s plynúcim časom meniť. Názov „cenný papier“ je v dnešnej dobe už historický, pretože cenný papier nemusí (no môže) byť na papieri. Ak „cenný papier“ nie je na papieri, tak hovoríme, že ma dematerializovanú (zaknihovanú) podobu. Ak máte problém si uvedené predstaviť, existuje ľahká analógia v podobe peňazí. Peniaze, ak ich máte u seba v hotovosti, tak sú v istom zmysle „cenným papierom“. Akonáhle ich vložíte do banky, tak dostanú dematerializovanú (zaknihovanú) podobu. Papier, na ktorom boli vytlačené, akoby prestane (dočasne) existovať, pretože peniaze sú vám pripísané na bankový účet. Peniazmi môžete ďalej disponovať (napr. poslať ich v dematerializovanej podobe ďalšej osobe – teda urobiť bankový prevod). Ak sa ich rozhodnete opäť z banky vybrať, tak ich premeníte zase do podoby papierovej, tzn. z účtu vám budú odpísané, ale dostanete v hotovosti papiere. Cenný papier, na rozdiel od peňazí, môže vydať ktokoľvek, kto splní zákonom stanovené podmienky. Existujú rôzne druhy a typy cenných papierov, ktoré sa medzi sebou líšia „pravidlami hry“, tzn. líšia sa tým, aké povinnosti ukladajú jeho emitentovi a aké práva priznávajú jeho majiteľovi. Medzi cenné papiere patria napríklad:
  •  akcie,
  • podielové listy,
  • vkladné knižky,
  • zmenky,
  • investičné certifikáty,
  • dlhopisy
V ďalšej časti si môžete prečítať, čo sú dlhopisy.
Dlhopis je cenný papier. Na základe dlhopisu má jeho majiteľ ďalšie práva uvedené v emisnej podmienkach dlhopisu. Majiteľ dlhopisu musí dostať od vystaviteľa (emitenta) hlavne peňažnú čiastku (uvedenú ako menovitá hodnota dlhopisu) a to najneskôr v deň, ktorý je v uvedený ako splatnosť dlhopisu. Okrem toho má právo na ďalšie výnosy, teda peňažné čiastky, ktoré mu musia byť vyplatené v termínoch, uvedených tiež v emisných podmienkach. Majiteľ dlhopisu môže svoj dlhopis kedykoľvek predať (ak je dlhopis prevoditeľný, čo väčšinou je). Akonáhle ho predá, tak všetky práva na peňažné výplaty prechádzajú na nového majiteľa. Pôvodný majiteľ by mal preto túto skutočnosť zohľadniť v predajnej cene.
  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú prevoditeľné. Majiteľ sa teda môže rozhodnúť, či si ich ponechá až do dňa ich splatnosti, alebo ich predá niekomu inému.
  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú zabezpečené a to ručením. Ručiteľom je konateľ spoločnosti NELL KAPITAL. To znamená, že ak by došlo ku situácií, že spoločnosť NELL KAPITAL nebude mať k dispozícií dosť peňazí v čase splatnosti dlhopisu, konateľovi spoločnosti NELL KAPITAL vznikne povinnosť uhradiť túto čiastku za spoločnosť.
  • Dlhopisy spoločnosti NELL KAPITAL sú zaknihované. To zaručuje, že ich majiteľ nemôže stratiť a nie je možné ich sfalšovať. Majiteľ tiež nemusí dlhopis emitentovi fyzicky predkladať. Ak sa rozhodne majiteľ dlhopis predať svoj dlhopis ďalšiemu majiteľovi, nemusí mu ho fyzicky odovzdať. Emitent (teda spoločnosť NELL KAPITAL) v každom časovom okamihu vie zistiť, komu daný dlhopis práve patrí, takže v deň splatnosti dlhopisu (alebo jeho úrokov) vie, ktorej osobe má peniaze poslať.
  • Ak je majiteľom dlhopisu fyzická osoba, spoločnosť NELL KAPITAL z vyplatených úrokov automaticky strhne zrážkovú daň z príjmov a zašle ju Finančnej Správe Slovenskej Republiky, takže majiteľ sa nemusí o nič starať.

Zaujala vás možnosť investície?

Neváhajte nás kontaktovať
circle

Meno priezvisko

pozícia